országosan 10 fő részére

a 2009/2010. tanévre

 

 

Pályázati feltételek

 

Pályázatot azok az alap-, mester- vagy egységes, osztatlan képzésben résztvevő cigány származású fiatalok nyújthatnak be, akik a tanulmányaikat felsőoktatási intézmények nappali tagozatán, jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki vagy informatikai képzési területen már megkezdték, az első két félév ajánlott tantervben meghatározott kreditértékének megfelelő krediteket megszerezték, az utolsó lezárt képzési időszakban 3,5-es tanulmányi átlagot értek el, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következő képzési időszakban folytatják, valamint esetükben az alábbi feltételek már a pályázat benyújtásakor teljesülnek:

a)magyar állampolgárság,

b)magyarországi lakóhely,

c)büntetlen előélet;

d)a köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszony, illetve az azt megelőző tanulmányi kötelezettségek teljesítésének vállalása;

e)kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;

f)egészségügyi alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;

g)írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló ORFK utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen, és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja.

 

A támogatás formája, mértéke

 

A támogatást az Országos Rendőr-főkapitányság gazdasági főigazgatója biztosítja az Országos Rendőr-főkapitányság saját költségvetése terhére, az alap-, mester- vagy egységes, osztatlan képzés jogszabályban meghatározott képzési idejének végéig, a pályázók közül a 10 legalkalmasabbnak ítélt pályázónak. A hallgatói jogviszony szünetelésének tartama alatt támogatás nem jár. A pályázatot nyert tanulók részére havonta a mindenkori diákhitel részarányos összegének folyósítására kerül sor.

 

Egyéb tudnivalók

 

A pályázatot 2010. február 10-ig kell az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálathoz megküldeni.

 

A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely, és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályázó egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos házi orvosi véleményt, az egészségügyi alkalmasság Rendőrség általi vizsgálatához való írásbeli hozzájárulást, a személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást, valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a hallgatói leckekönyv másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.

 

A pályázók egészségügyi alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv egészségügyi szolgálata a közalkalmazottak, köztisztviselők munkaköri alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rendőrség kötelező jelleggel végzi el. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik, a Rendőrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.

 

A pályázatokat az országos rendőrfőkapitány által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.

 

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján az országos rendőrfőkapitány dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje 2010. február 28.

 

A pályázatot nyert tanulókkal az Országos Rendőr-főkapitányság támogatási szerződést köt.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatától kérhető.

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II.

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság útján pályázatot hirdet a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére

 

Somogy megyében 11 fő részére

a 2009/2010 tanévre

 

Pályázati feltételek

 

Pályázatot azok a cigány származású fiatalok nyújthatnak be, akik középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük pedig legalább 3,00. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

a)magyar állampolgárság;

b)magyarországi lakóhely;

c)büntetlen előélet;

d)a rendészeti szakközépiskolába vagy a Rendőrtiszti Főiskolára való, a középfokú oktatási intézmény elvégzését követő jelentkezés, a hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítésének, valamint ezt követően a hivatásos szolgálati viszony vállalása;

)eszakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének, és a tanulmányok ennek megfelelő – a szakiskolai tanulmányok befejezését követő tanévben történő – folytatásának vállalása;

)fkifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;

)gegészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;

)hírásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló ORFK utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen, és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja.

A támogatás formája, mértéke

 

A pályázatot elnyerők számára a támogatást a rendőr-főkapitányságok biztosítják saját költségvetésük terhére, a középfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint:

a)számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség, és a menzai ellátás költségeinek teljes körű térítésével, vagy – a szerv választása szerint – étkezési utalvány biztosítása;

b)tanévenként - számla alapján, személyenként legfeljebb 25.000 forint értékben - ruházkodási segéllyel;

c)tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig - ugyancsak számla alapján - tanévenként és személyenként legfeljebb 4500 forint értékhatárig);

d)az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeni juttatással:

 

- 3,00-4,00 tanulmányi átlag esetén

 

nettó 2000 forint/hónap,

- 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén

 

nettó 3000 forint/hónap,

- 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén

 

nettó 4000 forint/hónap

összegben.

 

Egyéb tudnivalók

 

A pályázatot 2010. február 10-ig kell a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének megküldeni.

 

Postacím: Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c.

 

A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely, és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályázó egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos házi orvosi véleményt, a Rendőrség által végzendő alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulás, a személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást, valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.

 

A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv egészségügyi szolgálata a rendészeti oktatási intézménybe jelentkezők alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rendőrség kötelező jelleggel végzi el. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik, a Rendőrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.

 

A pályázatokat a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.

 

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője dönt. A pályázat elbírálásának határideje 2010. február 28. A pályázatot nyert tanulókkal a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatási szerződést köt 2010. március 14-ig.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető:

Karagityné Polgár Marietta főelőadó 82/502-700/2285, vagy 2263.

 

A pályázat eredményéről az érintettek 2010. március 05-ig értesítést kapnak.

 

 

 

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Sajtószolgálat

Címkék: kék hírek