Általános Játékszabályzat

A Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft. (7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 6.) által szervezett (továbbiakban: Szervező) és lebonyolított nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) részt vevő játékosok (továbbiakban: Játékos), akik a Játék időtartama alatt eleget tesznek a Játék kiírásában fogalt feltételeknek és nevük (vezetéknév és keresztnév) megadásával regisztrálják magukat a játékban.

1. A játékban való részvétel önkéntes és ingyenes. A részvétel a jelen hivatalos Részvételi és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A nyeremények átvétele: a nyeremények személyesen kerülnek átadásra a Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft. székházában (7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 6.) - kivéve, ha a Játék kiírásában más szerepel.

A nyerteseknek e-mailen történt értesítés után számított 7 (hét) naptári napon belül van lehetőségük, hogy e-mailben visszajelezzenek a nyeremény elfogadásáról és a nyeremény átvételének lehetséges időpontjáról. Amennyiben a nyertes e határidőt elmulasztja, a nyereményre a Játék kiírásától függően meghatározott más nyertes válik jogosulttá. A pótnyertes értesítése a fentiekben meghatározott módon történik.

Szervező/lebonyolító a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen határidőn belül tudja biztosítani, melynek eredménytelen leteltét követően a nyertes/pótnyertes a nyereményre többé nem tarthat igényt. A játékos részéről fellépő késedelem a szervező/lebonyolító terhére nem értékelhető.

A korlátozottan cselekvőképes játékosok a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjükkel együtt jogosultak. A játékban cselekvőképtelen személyek törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

3. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt alaki és személyi feltételeknek.

4. A nyereményeket terhelő adófizetési kötelezettséget a szervező viseli, azonban az egyéb felmerülő költségek a nyertest terhelik (pl. internetes adatforgalmi díjak, a nyeremény átvételével járó költségek).

5. A játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, a regisztráció során adatvesztésből származó kárért, illetve a nyeremények kézbesítése során keletkezett károkért a szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

6. Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal.

7. A szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely szervező vagy lebonyolító által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el.

5. A játékosok a részvételükkel hozzájárulnak, hogy amennyiben nyernek, a nevüket és a beküldött pályázatukat a szervező közzétegye a játék, illetve a szervező Facebook-oldalán.

9. A játékosok a részvételükkel önkéntes és kifejezett hozzájárulásukat adják, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett adataikat (név és e-mail cím, lakcím) a Kapos Televízió (7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 6.) marketingtevékenysége valamint a nyereményről való tájékoztatás, értesítés céljából kezelje. Az adatok feldolgozását a Kapos Televízió (7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 6.) szigorúan bizalmasan végzi. A résztvevő a Kapos Televízió postacímén, vagy e-mail címén bármikor kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését, és indokolás nélkül megtilthatja adatai további kezelését.

10. Ezt az akciót a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azt nem a Facebook rendelte meg és nem a Facebook kezeli. Az Ön által megadott információkat a szervező részére adta meg és nem a Facebook részére. Az Ön által megadott adatokat a szervező kizárólag a 9. pont szerinti módon és célból használhatja fel.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Nyereményjáték feltételei a pályázók számára kedvezőbbek legyenek.

2014. május 16.


Vissza az előző oldalra